Zakon Dominikanw

Krtka historia Braci Kaznodziejw

Znak OP
w. Dominik Zakon Dominikanw lub waciwiej - Zakon Braci Kaznodziejw (Ordo Praedicatorum - OP), zosta zaoony przez w. Dominika de Guzman (1170 - 1221) i zatwierdzony w 1216 roku przez papiea Honoriusza III wedug reguy w. Augustyna. Pierwszorzdnym zadaniem dominikanw jest zgbianie prawd wiary przez studium i modlitw oraz ich przekazywanie przez sowo i przykad. W cigu wiekw swego istnienia Zakon wyda rzesz teologw i filozofw, kaznodziejw i misjonarzy wrd ludw pogaskich. Wielu z nich zostao wyniesionych na otarze, wielu dao wiadectwo wiary a do przelania krwi mczeskiej.
Symbolami tego, co Zakon wnis do skarbnicy Kocioa Powszedniego, jest z jednej strony genialne dzieo myli w. Tomasza z Akwinu - Summa teologii, a z drugiej strony modlitwa racowa, ktrej Zakon by pierwszym nauczycielem i propagatorem.
Z Zakonem Dominikaskim s zwizane liczne eskie klasztory kontemplacyjne oraz zgromadzenia czynne. Siostry Dominikanki ofiarowuj Kocioowi sw modlitw oraz prace apostolskie, misyjne i charytatywne. Z zgromadzenia sistr wysza w. Katarzyna Sieneska, wielka mistyczka a jednoczenie czowiek czynu, ogoszona przez papiea Pawa VI Doktorem Kocioa.
Do Polski dominikanie przyszli wkrtce po powstaniu Zakonu. Jeszcze za ycia w. Dominika wstpili w Rzymie do Zakonu pierwsi Polacy - w. Jacek Odrow, b. Czesaw oraz kilku innych. Po powrocie do ojczyzny w listopadzie 1222, znaleli licznych naladowcw, tak e mogli w cigu kilku lat zaoy klasztory w najwaniejszych orodkach Polski, od Krakowa i Wrocawia po Gdask i Kamie Pomorski, a take klasztory w Czechach. Podjli misje w Prusach, na Litwie i na Rusi. A do czasw rozbiorw byli jedn z najwikszych rodzin zakonnych w Polsce. Po odzyskaniu niepodlegoci dominikanie zaczli podnosi si z upadku spowodowanego okresem rozbiorw. W tym odrodzeniu wielki udzia mia o. Jacek Woroniecki - wybitny myliciel katolicki, zasuony rektor KUL-u. On take zainicjowa budow naszego klasztoru przewidzianego na dom studiw (w Warszawie na Suewie). Obecnie dominikanie polscy prowadz rnorodn dziaalno apostolsk w wielu orodkach naszego kraju, pracuj take za granic, m.in. na misjach w Japonii.
Zainteresowanych charyzmatem dominikaskim odsyamy na stron gwn polskich dominikanw oraz stron Duszpasterstwa Powoa.

(na podstawie broszurki informacyjnej)

30.07.2002