Fraternitas

Ogoszenia


Zakoczylimy spotkania Fraternitas, jednak to nie koniec pitkowych spotka! Zapraszamy 31 maja na niespodziank przygotowan przez naszych Ojców z okazji Dnia Dziecka! Rozpoczniemy Msz w. o 19:30 w kaplicy DA.

Z Bogiem,

o. ukasz z Michaami

 

 


O spotkaniach

Jeeli Pan domu nie zbuduje, na próno si trudz ci, którzy go wznosz.

(Ps 127, 1)

W pragnieniu wzrastania jako ludzie dojrzali i odpowiedzialni, bdziemy spotyka si w mskim gronie, aby rozmawia.

Na spotkaniach Fraternitas czerpiemy z wielu róde: spotka z naszym Ojcem, zaproszonymi gomi, w gronie wasnym, jak i ze wspólnych wyj oraz inicjatyw.

Do zobaczenia w pitek! 


o. ukasz z MichaamiSpotkania w roku akademickim 2018/2019:

24.05.2019 - O równoci mczyzny i kobiety. Razem z o. ukaszem przyjrzelimy si dwóm opisom stworzenia czowieka z Ksigi Rodzaju oraz fragmentowi Listu w. Pawa do Kolosan o wzajemnym (p)oddaniu ma i ony.

17.05.2019 - Jak rozmawia o pogldach. Na spotkaniu rozmawialimy o polaryzacji spoecznej, o tym dlaczego ludzie nie chc lub nie potrafi wymienia si pogldami i jak to robi, aby pamita o zachowaniu wzajemnego szacunku.

29.03.2019 - wito w codziennoci - cz. 2 Na dwóch spotkaniach, w których towarzyszy nam o. Tomasz, rozmawialimy o powszechnym powoaniu do witoci, niezalenie od stanu. W naszej dyskusji posikowalimy si rónymi tekstami: na pierwszym spotkaniu by to fragment Listu w. Pawa do Efezjan oraz fragment Filotei w. Franciszka Salezego; na drugim spotkaniu skorzystalimy z fragmentu rozwaa w. Tomasza z Akwiny nt. pobonoci oraz adhortacji papieskiej "Gaudete et Exsultate".

22.03.2019 - wito w codziennoci - cz. 1

15.03.2019 - Modlitwa mczyzny. O. ukasz wprowadzi nas w temat przedstawiajc statystyki dot. obecnoci mczyzn i kobiet w Kociele w Polsce po czym zacza si ywa dyskusja na temat tego czy mczyni przeywaj swoj wiar inaczej ni kobiety, a jeli tak to co jest w tym specyficznego? Spotkanie zaowocowao wnioskami co do tego, jak moemy odnosi nasz msko do relacji z Bogiem.

22.02.2019 - Przegraem, i co dalej? Wspólnie rozmawialimy o dowiadczeniu poraki. Jest ono uniwersalne, ale bardzo niepodane. Próbowalimy okreli, dlaczego nie chcemy przegrywa, jak to wpywa na nasze samopostrzeganie i co to w naszym odczuciu o nas mówi. Zakoczylimy wskazujc na to, e niepowodzenia s niezbdne dla naszego rozwoju - zarówno w wymiarze duchowym, jak i spoeczno-gospodarczym. Jednak konieczne jest ich waciwe postrzeganie.

25.01.2019 - Pogodzi wiar i rozum w 3 prostych krokach [ZOBACZ JAK]. Razem z o. ukaszem rozmawialimy o wierze i rozumie w naszym yciu. Przeszlimy od pozornej przeciwstawnoci tych dwóch wymiarów do odpowiedzialnoci za ich zrównowaony rozwój.

zem z18.01.2019 - Wspóczynnik fi, kowariancja, korelacja - czyli o niezalenoci i zalenoci w yciu codziennym. Na spotkaniu poruszylimy kwesti naszej (nie)zalenoci w rónych kontekstach spoecznych - w rodzinie, w zwizku, ale take w wikszych grupach spoecznych. Zdefiniowalimy wspólnie potrzebne nam pojcia (take asertywno oraz konformizm) i rozmawialimy o tym, gdzie przebiega granica midzy zdrow a niezdrow zalenoci.

7.12.2018 - O autorytetach. Na ostatnim spotkaniu wraz z o. ukaszem rozmawialimy o autorytetach. Zaczlimy od definicji tego pojcia, nastpnie przechodzc do roli autorytetów dla kadego z nas oraz uwiadomienia sobie, e my take wystpujemy jako autorytety w rónych sytuacjach yciowych. W kocu, przeszlimy do tematu kryzysu autorytetów dzisiejszych czasach.

30.11.2018 -  Wszystko fajnie, ale co z odpowiedzialnoci? - czyli o podejmowaniu decyzji cigl dalszy. Kontynuowalimy temat podejmowania decyzji poprzez skupienie si na naszej odpowiedzialnoci (take w innych wymiarach naszego ycia). W rozmow wprowadziy nas fragmenty tekstów Johna Powella SJ (Twoje szczcie jest w Tobie) oraz w. Jana Pawa II (Osoba i czyn).

23.11.2018 - O podejmowaniu decyzji: No bo jeli wybior to, co bym wybra, to wtedy moe by tak, jak nie chciaem, ale jeli wybior to drugie, które nie jest w sumie takie ze, to moe nie by tak, jakby mogo by, gdybym wybra to pierwsze, gdyby wyszo, tak jakbym chcia, eby wyszo. No i w sumie to nie wiem. Wspólnie podjlimy trud zrozumienia czym jest decyzja, zastanowilimy si jakie s jej etapy, co moe pój nie tak i jakie korzyci pyn z jej podjcia, zamiast trwania w niezdecydowaniu.

16.11.2018 - Kobieta niezomna. Z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci spotkalimy si wspólnie z Florentes z pani Wand Traczyk-Stawsk. Dziaaczk podziemia niepodlegociowego w czasie II wojny wiatowej, onierzem Armii Krajowej, uczestniczk powstania warszawskiego, przewodniczc Spoecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstaców Warszawy.

26.10.2018 - Mczyzna od pierwszego wejrzenia. Razem z ojcem rozmawialimy o tym czy warto dba o siebie, swój wizerunek, wygld i jakie ma to dla nas znaczenie. Przypomnielimy sobie, e zostalimy stworzeni ciaem i zostalimy stworzeni duchem i e z tego wynika nasz obowizek do dbania o kondycje obu tych elementów.

19.10.2018 - Nic o nas bez nas - mczyzna te czowiek. Pierwsze w roku spotkanie Fraternitas miao z zaoenia charakter zapoznawczy, a jak lepiej si pozna ni przy starej, dobrej wymianie pogldów. Zmierzylimy si z obecnymi stereotypami i oczekiwaniami dot. mskoci i naszych ról spoecznych, po to, eby móc odpowiedzie sobie na pytanie "jakim czowiekiem chc si stawa?".

___________________________________________________________________________________________
 

Spotkania w roku akademickim 2017/2018:

15.06.2018 - Wege uczta. To byo ju nasze ostatnie spotkanie. Razem z dziewczynami z Florentes urzdzilimy wege grilla i radowalimy si minionym rokiem.

08.06.2018 - Gdzie jestemy, dokd zmierzamy? Byo to ostatnie w tym roku z regularnych spotka Fraternitas. By jak najowocniej wykorzysta ten czas poruszylimy wiele tematów zwizanych z tematyk 1 i 2 semestru. Nastpnie podsumowalimy mijajcy rok zastanawiajc si, co dao nam uczestnictwo w tych spotkaniach, co byo dobre, a czego zabrako.

01.06.2018 - Dzie Dziecka w Studni. Nasz duszpasterz Ojciec Tomasz Pkala OP. przygotowa dla Nas wyborn, kulinarn niespodziank. Wasnorcznie przyrzdzona pizza, której nie powstydziby si najlepszy woski pizzerman! Czapki z gów!

25.05.2018 - Matka i syn - czy ppowina odcita? Przy okazji Dnia Matki, mskim okiem spojrzelimy na nasze mamy. Jaka jest ta nasza relacja z ni? Czy ppowina zostaa odcita? Czy biblijne sowa: "Opuci czowiek ojca i matk, i poczy si z on swoj, a tych dwoje bdzie jednym ciaem" (Ef 5, 31) wypeniaj si w yciu mczyzny, w jego maestwie? Czy raczej jestem mamim synkiem i kada inna kobieta bdzie widziana przez pryzmat mamusi? Albo kada inna kobieta bdzie postrzegana przez mamusi jako zagroenie dla synka? A my przecie nie jestemy ppkiem wiata!

18.05.2018 - w. Pawe i jego spojrzenie na kobiety. Spotkanie poprowadzia pani Doktor Danuta Piekarz. Biblistka, specjalistka od Pism w. Pawa. w. Pawowi, ale take innym witym i "niewitym" mczyznom, ze wzgldu na to, co mówili i pisali o kobietach, zarzuca si im do dzi, e byli mizoginami. Byo bardzo ciekawie (midzy innymi dlatego, e spotkanie byo poczone z Florentes). 

11.05.2018 - wiat, kobieta oczami mczyzny ociemniaego. Goci u nas pan Jan Szuster i opowiedzia nam o tym jak postrzega wiat. Podzieli si z nami zarówno dowiadczeniem osoby niepenosprawnej, jak i mdrociami yciowymi dojrzaego mczyzny. 

Jan Szuster

27.04.2018 - O mocy i niemocy mczyzny. Jaka w tym rola kobiety? Na tym spotkaniu rozmawialimy o wzajemnym szacunku, przestrzeni do wzajemnego wzrostu. Czy kobieta powinna by dla nas inspiracj i motywacj do dziaania? Co jeli nasza sia jest podkopopywana? Czy jest na to antidotum?

20.04.2018 - Mskie rozmowy o kobietach. Konfrontowalimy swoje dowiadczenia, wiatopogldy, oczekiwania. Jak bardzo dawa siebie i gdzie jest granica. Wszystko to w poczeniu z rzeczywistoci i zdrowym rozsdkiem.

13.04.2018 - Mskie spojrzenie na kobiety w Kociele. Czy mski szowinizm jest obecny? W temat wprowadzi nas o. Tomasz Pkala OP mówic o roli kobiet w strukturach Kocioa. Nastpnie wspólnie zastanawialimy si nad pojciem szowinizmu i czy nas dotyczy.

06.04.2018 - Uroczysta kolacja. Wspólnie witowalimy Zmartwychwstanie Paskie.

23.03.2018 - Maryja oczami mczyzny. Gocilimy dominikanina o. Stanisawa Przepierskiego, który opowiedzia nam o swojej relacji z Maryj i czego si od niej nauczy.

o. Stanisaw Przepierski

16.03.2018 - Jak Jezus patrzy na kobiet przy studni? Jak mczyni patrz na kobiety w StUdni? W temat wprowadzi nas o. Tomasz Pkala OP. Zastanawialimy si kogo my widzimy w Samarytance, a kogo Jezus. Nastpnie wspólnie zadalimy sobie pytanie jak patrzymy na kobiety w StUdni oraz jakich relacji szukamy.

09.03.2018 - Oczy mczyzny - podliwe czy czyste. To spotkanie byo o mskim spojrzeniu na kobiet. Gdzie jest granica i czy w ogóle ona istnieje. Zastanawialimy si wspólnie jak nasze spojrzenie oczyci, by byo ono prawdziwie mskie - takie jakie da nam Pan Bóg. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Pkala OP.  

02.03.2018 - Kobieta oczami mczyzny. Na spotkaniu wspólnie zastanawialimy si kim jest dla nas kobieta. Co chcemy im da, a czego oczekujemy oraz jak to wszystko ksztatuje nasz msko.

23.02.2018 - ebro Adama. Zaczlimy od pocztku, od Ksigi Rodzaju i obrazu stworzenia czowieka. Zastanawialimy si jak mamy rozumie stworzenie kobiety i co to dla nas oznacza. Kogo zobaczy Adam i kogo widz ja. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Pkala OP.

02.02.2018 - Wyjcie poza StUdni. Wspólnie udalimy si do Bowl-Pub na krgle, bilard, pikarzyki, rzutki i karaoke. Czas integracji dla najwytrwalszych trwa do zamknicia lokalu :).

26.01.2018 - y w umiarze. Wspólnie zgbilimy jedn z cnót kardynalnych - umiarkowanie. Zastanowilimy si nad miar przyjemnoci, czy wstrzemiliwoci. Ustalilimy, e pragnienia maj pewne granice, za rozum pomaga panowa nad instynktami, potrzebami oraz waciwie korzysta z dóbr materialnych. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Pkala OP.

19.01.2018 - O mskiej przyjani. Na tym spotkaniu zastanawialimy si czym jest przyja pomidzy mczyznami. Czy w ogóle da si j zdefinowa i zamkn w cisych ramach, czy w kaym przypadku bdzie wyglda inaczej? Jakie s jej cechy, jak j okazujemy i jak o ni dba, eby nie zanika.

 

12.01.2018 - Sport uszlachetnia. O wiczeniu siy woli, charakteru. Gocilimy sportowca, czowieka o szerokich horyzontach - pana Cypriana Majchera. Na spotkaniu dowiedzielimy si czym dla naszego gocia jest sport, rozwijanie cnoty mstwa, a take zostalimy zaraeni dobr energi wyraan poprzez szereg pomysów, pasj, odwag yciow.

Cypiran Majcher

15.12.2017 - Jan Chrzciciel - dzikus, który nie krzywdzi. W temat wprowadzi nas o. Tomasz Pkala OP. Przyjrzelimy si postaci Jana Chrzciciela i jego dziko skonia nas ku pierwotnej naturze mczyzny. Nastpnie w grupach, na podstawie fragmentów Pisma w. integrowalimy swoj msko.

08.12.2017 - Rozmowa o mskoci, czyli o sabej stronie mczyzn. Spotkanie poprowadzi aktor, pan Dariusz Kowalski. Usyszelimy o wielu sprawach osobistych, o problemach z którymi pan Dariusz mierzy si jako dorastajcy chopak jak i obecnie jako m, ojciec, gowa rodziny. Wiele wasnych dowiadcze, obserwacji, spostrzee - bya to z pewnoci cenna dla nas lekcja.

Dariusz Kowalski

01.12.2017 - Facet nie przegrywa? Facet wygrywa? Spotkanie poprowadzi aktor, pan ukasz Lewandowski. Miao ono charakter warsztatów. Zastanawialimy si jak radzimy sobie z uczuciem zwycistwa, poraki oraz czy jestemy w stanie kontrolowa i wpywa na nasze emocje. Poza prac w grupie mielimy te przestrze dla pobycia z samym sob.

ukasz Lewandowski

24.11.2017 - Mstwo w praktyce. Majc ju wyobraenie jakie s cechy i jaka powinna by przawdziwa msko, zastanawialimy si na jakim etapie w deniu do ideau jestemy. Jakie cechy mskoci ju mamy (i jak udao nam si je wypracowa), a z jakimi rzeczami jeszcze sobie nie radzimy (i w jaki sposób próbujemy je wypracowa).

17.11.2017 - O yciu odwanym. Bya to kontynuacja tematu z zeszego tygodnia. Gówny nacisk pooylimy na zrozumienie istoty cnoty mstwa. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Pkala OP.

10.11.2017 - Msko, mstwo, a cnota mstwa. Poznalimy czym byy one dla staroytnych Greków, bohaterów Starego i Nowego Testamentu, Ojców Kocioa. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Pkala OP.

20.10.2017 - Czym jest msko?  Na tym spotkaniu zastanawialimy si czym jest msko, jakie s jej cechy i jaki wedug nas powinien by mczyzna. Byo to wstpne rozpoznanie tematu i tego co w nas siedzi.

13.10.2017 - Droga do Santiago.  Chopaki z Fraternitas opowiedzieli o swoim pielgrzymowaniu do grobu Apostoa Jakuba. 

Droga do Santiago

Zapraszamy w pitki 18:30.Prowadzcy Fraternitas

Po spotkaniu, o 20.00 wspólna  Msza wita, a nastpnie kolacja.

Prowadzcy: